امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

هات رولر

هات رولر پرینتر با تولید حرارت به تونر باعث پخته شدن تونر به وایجاد چاپ به روی کاغذ میشود


 پرینترهای سازگار
 مدل هات رولرهای پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
هات رولر پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP 4300,HP 4200 هات رولر پرینتر 4200
  HP 1212,HP 1522,HP 1132,HP 1006 هات رولر پرینتر 1005
   HP 1329,HP 1018,HP 1020,HP 3052 هات رولر پرینتر 1010
    HP 4015,HP 602,HP 603
 هات رولر پرینتر 4014
    HP 706,HP 5100,HP 5200,HP 435 هات رولر پرینتر 5000
    HP 2014,HP 2015,HP 1160 هات رولر پرینتر 1320
    HP 4050,HP 8100,HP 4000 هات رولر پرینتر 4050
    HP 1300,HP 3300,HP 1150 هات رولر پرینتر 1200
    HP 3035,HP 3015,HP 3027 هات رولر پرینتر 3005
  HP 125,HP 225,HP 201,HP 201
 هات رولر پرینتر 127
  HP 276,HP 251 هات رولر پرینتر 251
  HP 277,HP 252 هات رولر پرینتر 252
  HP 476,HP 451,HP 351 هات رولر پرینتر300
  HP 551,HP 3525,HP 553 هات رولر پرینتر 551
HP 601,HP 602,HP 603
هات رولر پرینتر 601
 HP 400,HP 425,HP 401هات رولر پرینتر 400
 HP 1217,HP 1214,HP 1132هات رولر پرینتر 1102
HP 402,HP 426
هات رولر پرینتر 402
HP 452,HP 477
 هات رولر پرینتر 452
HP 1215,HP 2025,HP 1525,HP 1415   هات رولر پرینتر 2025
 HP 750,HP 5225 
  هات رولر پرینتر 5225
 HP 5525,HP 5550 
  هات رولر پرینتر 5500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر