امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هدبعد از شارژ تونر کارتریجهای لیزری سیاه سفید توقع چه تعداد برگ پرینت را داشته باشیم

شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 49A تقریبا 3000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 12A تقریبا 2000 برگ 
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 35A تقریبا 1600 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 36A تقریبا 2000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 85A تقریبا 1600 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 78A تقریبا 2000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 53A تقریبا 3000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 05A تقریبا 2700 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 80A تقریبا 2700 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 83A تقریبا 1600 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 13A تقریبا 2500 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 15A تقریبا 2500 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 92A تقریبا 2500 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 55A تقریبا 6000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 64A تقریبا 10000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 42A تقریبا 10000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 16A تقریبا 10000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 38A تقریبا 10000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 51A تقریبا 6000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 90A تقریبا 10000 برگ
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 93A تقریبا 10000 برگ

 دفعات بازدید(550)  ١٥:٣٢:٥٢  دوشنبه ٢ آذر ١٣٩٤

قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر