امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هدبرای شارژ تونر کارتریجهای لیزری سیاه سفید HP چه مقدار پودر یا تونر لازم است

شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 49A معادل 145 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 12A معادل 110 گرم پودر 
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 35A معادل 85 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 36A معادل 110 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 85A معادل 85 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 78A معادل 110 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 53A معادل 145 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 05A معادل 125 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 80A معادل 125 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 83A معادل 85 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 13A معادل 120 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 15A معادل 120 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 92A معادل 120 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 55A معادل 300 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 64A معادل 480 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 42A معادل 480 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 16A معادل 520 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 38A معادل 520 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 51A معادل 300 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 90A معادل 480 گرم پودر
شارژ تونر کارتریج لیزری سیاه سفید HP 93A معادل 600 گرم پودر

 دفعات بازدید(723)  ١٥:٤٤:٥٢  دوشنبه ٢ آذر ١٣٩٤

قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر